Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".
Những vấn đề đặt ra trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Những vấn đề đặt ra trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nêu rõ, đổi mới phân cấp quản lý ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, phù hợp với trình độ phát triển nền kinh tế; bảo đảm tính thống nhất của nền tài chính quốc gia, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước, phát huy tính chủ động sáng tạo của địa phương và các ngành trong việc quản lý ngân sách đã được phân cấp… Để hiểu rõ hơn về chủ trương trên, bài viết khái quát thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất một số kiến nghị trong giai đoạn tiếp theo.
Đồng loạt triển khai VASSCM tại các kho ngoại quan

Đồng loạt triển khai VASSCM tại các kho ngoại quan

Ngày 26/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh chính thức triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại kho ngoại quan Lotus của Công ty Liên doanh Bông Sen và cảng dầu thực vật của Công ty CP cảng Dầu thực vật.