Chủ động, sáng tạo vận động nhân dân thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chủ động, sáng tạo vận động nhân dân thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nhiệm vụ hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.