Cân nhắc tính hợp lý, hiệu quả

Cân nhắc tính hợp lý, hiệu quả

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường, việc phân bổ, bố trí vốn cho danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phải tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc, tiêu chí đã quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội. Không phân bổ, giải ngân bằng mọi giá và phải bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả.