Nghĩa vụ của người quản lý công ty theo Luật Doanh nghiệp

Nghĩa vụ của người quản lý công ty theo Luật Doanh nghiệp

Hiệu quả quản trị công ty phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả làm việc của người quản lý. Với tư cách là một trong những nội dung chính của quản trị công ty, nghĩa vụ của người quản lý trong công ty rất được xem trọng. Bài viết này nghiên cứu khái niệm về người quản lý và phân tích các nghĩa vụ của người quản lý trong công ty.