Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Phan Thiết

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Phan Thiết

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Phan Thiết. Kết quả cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến động lực tham gia nghiên cứu khoa học, lần lượt theo các mức độ như sau: (1) Nhận thức của sinh viên về NCKH; (2) Năng lực của sinh viên về NCKH; (3) Sự quan tâm của khoa về NCKH; (4) Giảng viên hướng dẫn; (5) Chính sách của nhà trường.
Đào tạo và nghiên cứu khoa học góp phần phát triển nội lực Vietcombank

Đào tạo và nghiên cứu khoa học góp phần phát triển nội lực Vietcombank

Nếu kết quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, hiệu quả của nguồn nhân lực thì Vietcombank có thể tự hào về về thương hiệu nhân lực Vietcombank , về hiệu suất và giá trị mà mình đã tạo nên, đã đóng góp cho ngôi nhà chung Vietcombank và cho xã hội. Trong niềm tự hào ấy, có sự đóng góp bền bỉ của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank.