Năm 2024, Kiểm toán Nhà nước sẽ không tăng số cuộc kiểm toán

Năm 2024, Kiểm toán Nhà nước sẽ không tăng số cuộc kiểm toán

Sáng 14/06/2023, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức cuộc họp trực tuyến cho ý kiến về định hướng Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2024 của KTNN và công tác rà soát kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN phục vụ Phiên giải trình "Việc thực hiện kết luận, kiến nghị KTNN hết niên độ NSNN 2021" của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.