Quảng cáo
Khẳng định hiệu quả đầu tư  tín dụng “tam nông” của Agribank

Khẳng định hiệu quả đầu tư tín dụng “tam nông” của Agribank

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân đã dần thay đổi, từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ chuyển sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao.