Nhận thức về nguồn lực tôn giáo và phát huy nguồn lực tôn giáo của Đảng trước thời điểm đổi mới

Nhận thức về nguồn lực tôn giáo và phát huy nguồn lực tôn giáo của Đảng trước thời điểm đổi mới

Bài viết này nhằm tổng kết lại quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về nguồn lực tôn giáo và phát huy nguồn lực tôn giáo. Vấn đề này được xem xét qua các thời kỳ cách mạng cho đến nay, qua đó cho thấy cách thức phát huy nguồn lực tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta khác nhau ở những hoàn cảnh lịch sử cụ thể nhất định.