Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên, nguồn viện trợ

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên, nguồn viện trợ

Tại phiên họp chiều ngày 13/12/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ Trình về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; Tờ trình của Chính phủ về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.