Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên, nguồn viện trợ

PV.

Tại phiên họp chiều ngày 13/12/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ Trình về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; Tờ trình của Chính phủ về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên họp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên họp.

Điều chỉnh dự toán kinh phí của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan

Tại phiên họp, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ Trình về việc điều chỉnh một số nội dung Chính phủ đã trình tại Tờ trình số 444/TTr-CP ngày 02/11/2022 về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã có Tờ trình số 444/TTr-CP ngày 02/11/2022 trình Quốc hội cho phép điều chỉnh 2.268.248 triệu đồng từ dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan để bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển năm 2022 và năm 2023 cho Bộ Tài chính thực hiện 95 dự án đầu tư công của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Thời hạn giải ngân đến hết ngày 31/12/2023. 

Do hiện nay đã gần hết niên độ NSNN năm 2022, để các dự án được bố trí vốn có đủ thời gian hoàn thành, thanh toán và quyết toán vốn, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao sau khi được Quốc hội phê chuẩn, Chính phủ báo cáo điều chỉnh một số nội dung tại Tờ trình số 444/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội phê duyệt.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội giữ nguyên tổng mức vốn đề xuất điều chỉnh từ nguồn dự toán kinh phí chi thường xuyên sang chi đầu tư phát triển là 2.268.248 triệu đồng, giữ nguyên tổng số dự án là 95 dự án, tuy nhiên có điều chỉnh lại mức vốn bố trí của một số dự án cho phù hợp; thay đổi 01 danh mục dự án khởi công mới. 

Về thời gian giao kế hoạch vốn, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong tổng số danh mục 95 dự án đầu tư công của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, có 41 dự án chuyển tiếp và 12 dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư. Theo quy định, trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng gồm: giai đoạn chuẩn bị dự án, giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn kết thúc dự án đưa công trình vào khai thác sử dụng. Do đó, một số dự án chuyển tiếp và khởi công mới vào năm 2023 sẽ không thể hoàn thành, tất toán dự án trong năm 2023 mà sẽ chuyển sang giai đoạn kết thúc dự án vào năm 2024 để thực hiện các công việc quyết toán hợp đồng, quyết toán dự án hoàn thành.

Do đó, để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn, triển khai giải ngân hết kế hoạch vốn được Quốc hội cho phép chuyển nguồn; trong khi các dự án của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan không thuộc đối tượng được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân theo các trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội phê duyệt điều chỉnh 2.268.248 triệu đồng từ dự toán kinh phí chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan để bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển năm 2023 của Bộ Tài chính thực hiện 95 dự án đầu tư công của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Thời hạn giải ngân đến hết ngày 31/12/2024.

Bổ sung dự toán ngân sách vốn viện trợ không hoàn lại

Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình của Chính phủ về bổ sung dự toán NSNN nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, NSNN.

Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có các nội dung yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác của Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và cấp dưới trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tài chính – NSNN.

Chỉ thị cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, cá thể hóa trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xem xét, xử lý đầy đủ, kịp thời các sai phạm theo quy định; nâng cao chất lượng lập dự toán thu, chi NSNN; tăng cường quản lý nguồn vốn viện trợ nước ngoài…

Trên cơ sở số đề xuất bổ sung dự toán của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương, đồng thời căn cứ ý kiến của Kiểm toán Nhà nước, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt bổ sung dự toán NSNN năm 2021 nguồn viện trợ không hoàn lại (chi thường xuyên), trong đó gồm phần bổ sung dự toán cho các khoản viện trợ cho phòng, chống dịch COVID-19 và phần bổ sung dự toán cho các khoản viện trợ khác.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng đã tham gia báo cáo làm rõ một số vấn đề Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm liên quan đến các nội dung tờ trình.