Tạo cơ chế, hút đầu tư vào khu công nghiệp

Tạo cơ chế, hút đầu tư vào khu công nghiệp

Một trong những động lực để tỉnh Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng, phát triển bền vững trong thời gian dài vừa qua là luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế. Bên cạnh các khu công nghiệp đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư, tỉnh tiếp tục tạo thêm nhiều cơ chế thuận lợi, tăng sức hấp dẫn để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm tham gia vào các khu công nghiệp mới trên địa bàn.