Nâng cao hiệu quả chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Nâng cao hiệu quả chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nhất định về phát triển bền vững nhưng trên thực tế vẫn đang đối diện với tình trạng chất thải phát sinh ngày càng lớn, nguyên liệu thô, nguyên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Do vậy, phát triển nền kinh tế tuần hoàn trở thành yêu cầu tất yếu đối với Việt Nam, từ đó đòi hỏi cần nâng cao hiệu quả chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn.