Sự gắn kết với công việc của nhân viên kinh doanh các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP. Hà Nội

Sự gắn kết với công việc của nhân viên kinh doanh các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP. Hà Nội

Mục đích của nghiên cứu này nhằm phân tích sự gắn kết với công việc của nhân viên kinh doanh tại các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP. Hà Nội. Nhóm tác giả sử dụng cả hai phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Kết quả cho thấy, nhân viên kinh doanh đánh giá chưa cao sự gắn kết với công việc của mình tại các doanh nghiệp bất động sản. Để đạt được mục tiêu, các nhà quản trị nhân sự cần xây dựng các chính sách về quản trị nguồn nhân lực và đầu tư cho nhân viên kinh doanh nhằm tăng sự gắn kết với công việc của nhân viên kinh doanh. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp những kiến thức sâu sắc giúp các nhà quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp bất động sản hoàn thiện chính sách quản trị nguồn nhân lực đa dạng hóa và hiệu quả.