Hải quan Bình Dương triển khai 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Hải quan Bình Dương triển khai 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, ngay từ đầu năm Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Quyết định nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng. Theo đó, 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Cục Hải quan Bình Dương đưa ra là: cải cách hiện đại hóa, thu ngân sách nhà nước và xây dựng lực lượng.