Hải quan Bình Dương triển khai 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Phi Vũ

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, ngay từ đầu năm Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Quyết định nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng. Theo đó, 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Cục Hải quan Bình Dương đưa ra là: cải cách hiện đại hóa, thu ngân sách nhà nước và xây dựng lực lượng.

Năm 2022, Hải quan Bình Dương tiếp tục phát huy hiệu quả công tác kiểm tra hàng hóa qua máy soi container di động
Năm 2022, Hải quan Bình Dương tiếp tục phát huy hiệu quả công tác kiểm tra hàng hóa qua máy soi container di động

Cải cách thủ tục hành, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Năm 2022, Cục Hải quan Bình Dương sẽ tiếp tục quán triệt và bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND Tỉnh về việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương sẽ tập trung thực hiện:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ và quản lý. Tiếp tục triển khai và sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, phối kết hợp với các chương trình vệ tinh kết nối với Hệ thống VNACCS /VCIS hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ và quản lý; Đảm bảo triển khai đầy đủ, hiệu quả các tiện ích của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan; triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại các kho trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Triển khai thủ tục hành chính công trực tuyến; tiếp tục triển khai Chương trình Quản lý miễn giảm hoàn thuế; Rà soát, nâng cấp và áp dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng nội bộ của đơn vị trong công tác quản lý và điều hành; Chủ động đề xuất Tổng cục Hải quan thực hiện các nội dung, chương trình ứng dụng, biện pháp nghiệp vụ nhằm rút ngắn thời gian thông quan. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hiện đại hóa giai đoạn 2021-2025; tham gia xây dựng và tổ chức triển khai đề án mô hình “Quản lý Hải quan thông minh” theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác kiểm tra hàng hóa qua máy soi container di động, trong năm 2022 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương sẽ đưa vào vận hành máy soi container di động thứ 3 đặt tại ICD TBS - Tân Vạn.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro vào các khâu nghiệp vụ. Trong đó trong năm sẽ đưa vào vận hành máy soi container di động tại ICD TBS - Tân Vạn nhằm đẩy nhanh thời gian thông quan, đồng thời chống buôn lậu, gian lận thương mại..

Xây dựng, triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch kiểm soát rủi ro và chuyên đề trong lĩnh vực QLRR, Kế hoạch thu thập xử lý thông tin. Thực hiện các nghiệp vụ QLRR nhằm đảm bảo các hệ thống thông tin QLRR vận hành ổn định, hiệu quả, tiếp tục đảm bảo tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 5%/tổng số tờ khai.

Tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Thông qua các Chi, Hiệp hội, Báo, Đài và Cổng thông tin điện tử của Cục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật trong lĩnh vực hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp với các cơ quan quản lý trên địa bàn. Phối hợp với các Chi, Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức hàng năm ít nhất 03 hội nghị đối thoại cấp Cục.

Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của Cục. Tổ chức tập huấn các quy trình thủ tục, chính sách mới trong lĩnh vực hải quan cho công chức tại đơn vị. Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015….

thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022

Năm 2022, Cục Hải quan Bình Dương phấn đấu thu đạt và vượt 5% chỉ tiêu dự toán thu ngân sách được giao năm 2022 là 17.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tập trung quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, chống thất thu qua công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm tra báo cáo quyết toán thuế, danh mục miễn thuế, công tác hoàn thuế, xác định trị giá, mã số, C/O, xuất xứ…; đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế thuế chuyên thu đến 31/12/2022 không quá 1% so với tổng số thu nộp ngân sách…

Xây dựng lực lượng hải quan trong sạch vững mạnh

Để thực hiện nhóm nhiệm vụ này, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022; triển khai, tổ chức các kế hoạch học tập Nghị quyết của Đảng; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động số 14-KH/ĐUHQ ngày về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa VIII.

Đồng thời, Hải quan Bình Dương sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức trong thi hành công vụ; kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động công vụ của công chức; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ; xử lý nghiêm công chức vi phạm kỷ luật theo quy định. Tiếp tục phát huy thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, cơ sở thân thiện” tại các đơn vị.

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các quy định về phòng chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra quy tắc ứng xử của công chức hải quan theo Chỉ thị số 05-CT/BTC ngày 07/11/20216 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 20/5/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Chỉ thị số 04-CT/BTC ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ; chống chạy chức, chạy quyền trong kiểm tra đột xuất và kiểm tra nội bộ nhằm kịp thời phát hiện và phòng chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả.

Xây dựng và triển khai kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác công chức năm 2022; tiếp tục rà soát, sắp xếp lãnh đạo cấp Phòng, Chi cục và tương đương theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa giai đoạn 2021-2025; tổ chức triển khai Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Đội/Tổ thuộc Chi cục và tương đương; rà soát, bố trí nhân sự giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế khối lượng công việc của các đơn vị và định hướng các năm tiếp theo.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hải quan cho đội ngũ công chức và chuyên gia cấp Cục đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu đảm bảo năng lực theo vị trí việc làm, chức danh được quy hoạch. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ trong công tác phòng chống sai sót nghiệp vụ, sửa đổi bổ sung Sổ tay nghiệp vụ…