Sau M&A, hoạt động của các ngân hàng cải thiện đáng kể

Sau M&A, hoạt động của các ngân hàng cải thiện đáng kể

Dù còn khó khăn trong quá trình xử lý nợ xấu, song với nỗ lực đẩy mạnh tái cấu trúc trong thời kỳ hậu sáp nhập, hợp nhất (M&A), hoạt động của các ngân hàng được cải thiện đáng kể, nợ xấu dần đẩy lùi và lợi nhuận tăng trưởng.
Đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ để xử lý nợ xấu

Đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ để xử lý nợ xấu

Trong thời gian qua, ngành Ngân hàng quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng; Đẩy mạnh xử lý nợ xấu và các khoản nợ nguy cơ tiềm ẩn trở thành nợ xấu, tích cực ổn định hệ thống tổ chức tín dụng, đảm bảo an toàn, lành mạnh hoạt động tiền tệ, ngân hàng.