Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương để lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC).