Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Quang Huy

Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương để lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC).

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Căn cứ khoản 6 Điều 20 và khoản 7 Điều 21, khoản 2 Điều 38 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC), Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng dự thảo Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch và kinh phí từ ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt VPHC.

Theo đó, Bộ Tài chính đã xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về đề nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt VPHC và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2013/TT-BTC.

Trên cơ sở tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính đã có công văn gửi xin ý kiến các Bộ, địa phương về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC. Đồng thời, Bộ Tài chính đã đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

So với Thông tư số 153/2013/TT-BTC, dự thảo Thông tư có một số điểm mới sau:

Thứ nhất, bổ sung phạm vi điều chỉnh của Thông tư.

Cụ thể, Dự thảo bổ sung hướng dẫn cách tính và thực hiện bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch (nếu có) trong trường hợp có quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành quyết định mới trong xử phạt VPHC; tại điểm d khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư bổ sung phạm vi điều chỉnh của Thông tư về cách tính và thực hiện bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch để đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.

Thứ hai, bổ sung văn bản chứng minh thời điểm nhận quyết định xử phạt VPHC.

Căn cứ khoản 2 Điều 68 Luật Xử lý VPHC, tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư bổ sung quy định khi nộp tiền phạt trực tiếp tại KBNN, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải xuất trình văn bản chứng minh thời điểm nhận quyết định xử phạt.

Thứ ba, chỉnh lý quy định về thời hạn để tính tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt VPHC.

Căn cứ Điều 79, Luật Xử lý VPHC và theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của một số Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính dự kiến chỉnh lý quy định về thời hạn để tính tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt VPHC tại khoản 1 Điều 5 như sau: “Quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt VPHC hoặc quá thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt VPHC mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Không tính chậm nộp tiền phạt trong thời hạn cá nhân VPHC được hoãn thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật”. Đồng thời, tại các điểm a, điểm b, điểm c khoản 3 Điều 5 dự thảo Thông tư đã chỉnh lý tương ứng.

Thứ tư, bổ sung quy định cách tính và thực hiện bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch (nếu có) trong trường hợp có quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành quyết định mới trong xử phạt VPHC.

Tại khoản 1 Điều 6 dự thảo Thông tư quy định về việc tính số tiền nộp phạt chênh lệch trên cơ sở so sánh số tiền nộp phạt giữa các quyết định xử phạt VPHC của cơ quan có thẩm quyền (quyết định xử phạt cũ và quyết định sửa đổi, bổ sung, đính chính). Trường hợp phát sinh số tiền chênh lệch dương (>0) thì phải hoàn trả cho cá nhân, tổ chức vi phạm số tiền nộp thừa; trường hợp phát sinh số tiền chênh lệch âm (<0) thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp bổ sung số tiền phạt còn thiếu.

Thứ năm, bổ sung quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 73 Luật Xử lý VPHC và tiếp thu ý kiến của các đơn vị, dự thảo Thông tư bổ sung: (i) Quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc theo dõi, đốc đốc tiền chậm nộp; (ii) Bổ sung quy định về trách nhiệm đối chiếu, theo dõi số tiền chậm nộp của KBNN và cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt; (iii) Bổ sung quy định trách nhiệm của người ra quyết định xử phạt VPHC phải nêu rõ trong quyết định xử phạt VPHC về việc tổ chức, cá nhân phải nộp số tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) vào NSNN; (iv) Bổ sung quy định thời hạn đối chiếu số liệu về thu tiền phạt của cơ quan ra quyết định xử phạt sau khi nhận được bảng kê thu phạt do KBNN gửi...