Phân bổ hết vốn đầu tư công làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Phân bổ hết vốn đầu tư công làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Để triển khai thực hiện dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công, yếu tố then chốt hàng đầu là kịp thời phân bổ hết số vốn kế hoạch được giao. Do đó, việc khẩn trương phân bổ hết vốn kế hoạch là nhiệm vụ trọng tâm mà các bộ, ngành, địa phương cần gấp rút thực hiện làm cơ sở để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn quan trọng này.