Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương khắc phục những khó khăn, hạn chế, triển khai công tác quản lý, sử dụng tài sản công một cách chủ động, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.
Nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý, điều hành ngân sách địa phương

Nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý, điều hành ngân sách địa phương

Giai đoạn 2016-2020, phân cấp quản lý, điều hành ngân sách đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là đối với việc phân cấp, quản lý điều hành ngân sách địa phương. Kết quả đó đã đảm bảo các nguồn lực tài chính quốc gia được huy động và phân phối sử dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết những vấn đề bức thiết nảy sinh trong xã hội.
Phân cấp quản lý kinh doanh và chỉ tiêu đánh giá các trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp

Phân cấp quản lý kinh doanh và chỉ tiêu đánh giá các trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp

Phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp giúp cho việc khai thác và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần gắn kết và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau cùng phát triển, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh doanh trong toàn doanh nghiệp. Sự phân cấp, phân quyền trong quản lý còn là cơ sở để hình thành các trung tâm trách nhiệm quản lý. Bài viết trao đổi về những nội dung phân cấp quản lý kinh doanh, nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá trong các trung tâm trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nhằm góp phần nâng cao hoạt động của doanh nghiệp.