Bộ Tài chính đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Để đảm bảo thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trở thành một kênh huy động vốn quan trọng, hiệu quả và hạn chế tối đa rủi ro cho nhà đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng, Thanh tra Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát việc phát hành TPDN.