Hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo

Hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo

Tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ đề ra các giải pháp thực hiện Quy hoạch, trong đó, chú trọng hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về phát triển điện lực, phát triển năng lượng tái tạo.