Ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam

Ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, sức chống chịu của doanh nghiệp bị bào mòn; gói phục hồi và phát triển kinh tế với quy mô gần 350.000 tỷ đồng phải tập trung thực hiện trong 2 năm,... Do đó, bên cạnh các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, cần sử dụng hiệu quả từng đồng vốn, từng cơ hội để nhanh chóng phục hồi, đưa nền kinh tế đất nước trở lại quỹ đạo tăng trưởng, không bị lỡ nhịp với quá trình phát triển của kinh tế thế giới.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển kinh tế Việt Nam

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển kinh tế Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta trong từng giai đoạn cách mạng nhằm đảm bảo kháng chiến thắng lợi và kiến quốc thành công. Ngày nay, điều kiện trong nước và thế giới đã có những biến đổi sâu sắc nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng về kinh tế của Hồ Chí Minh nói riêng vẫn có ý nghĩa lớn lao. Bài viết khái quát các quan điểm nổi bật trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và đánh giá thực trạng quá trình vận dụng các quan điểm đó vào phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay.