Chính sách, pháp luật của Việt Nam về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Chính sách, pháp luật của Việt Nam về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Phát triển bền vững gắn tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường (BVMT) luôn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Cụ thể hóa chủ trương, đường lối này, trong thời gian qua, nhiều chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh (TTX), kinh tế tuần hoàn (KTTH) đã được ban hành.
Phát triển kinh tế xanh: Một số khó khăn và giải pháp đặt ra

Phát triển kinh tế xanh: Một số khó khăn và giải pháp đặt ra

Phát triển kinh tế xanh là nội dung quan trọng đang thu hút sự quan tâm và hành động của các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, trong những năm qua đã có nhiều hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển nền kinh tế xanh, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, tuy nhiên, thực tiễn cũng đang đặt ra nhiều thách thức cần giải quyết. Bài viết này, tập trung phân tích các khó khăn, vướng mắc và gợi mở một số giải pháp khắc phục.
Xu hướng phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Xu hướng phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Phát triển kinh tế xanh chính là chìa khóa để giải quyết những thách thức của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, thỏa mãn đồng thời nhu cầu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của tất cả các quốc gia.