Phát triển tín dụng cho năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Phát triển tín dụng cho năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Việt Nam là nước có nhiều tiềm năng về năng lượng để phát triển năng lượng tái tạo. Các dự án năng lượng tái tạo cần vốn đầu tư lớn trong thời gian dài nên tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong tài trợ vốn để thực hiện các dự án này.