Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Ngày 16/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 43/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.