Quyết định số 43/QĐ-BTC:

Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Đông Nam Bộ


Ngày 16/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 43/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 43/QĐ-BTC