Đề xuất mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp

Đề xuất mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp là 5 triệu đồng/lần.
Sửa đổi quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ

Sửa đổi quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp Sổ đỏ

Đây là một trong những quy định tại Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.