Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực trong năm 2020, 2021, các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tài chính, sáng ngày 20/11/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2021.