Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

PV.(T/h)

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực trong năm 2020, 2021, các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tài chính, sáng ngày 20/11/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2021.

Báo cáo viên trình bày nội dung tuyên truyền pháp luật tại Hội nghị
Báo cáo viên trình bày nội dung tuyên truyền pháp luật tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Hàng năm, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật được KBNN TP. Hồ Chí Minh tổ chức với mục đích quán triệt kịp thời đến tất cả công chức những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, nhất là các văn bản của ngành Tài chính, các văn bản quy định về cán bộ, công chức. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trong công chức, tạo hiệu ứng tích cực, chuyển biến căn bản việc tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật trong thực thi công vụ của của công chức trong toàn đơn vị.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên giới thiệu, phổ biến một số nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ Bộ Tài chính ngày 30/8/2021 về việc đẩy mạnh luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức Bộ Tài chính; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức...

Thời gian qua, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản, chính sách thuộc phạm vi quản lý của KBNN bên cạnh việc tăng cường triển khai các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống COVID-19 đến từng công chức, đảng viên. Đặc biệt, Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Thành phố tổ chức đã thu hút đông đảo công chức KBNN Thành phố tham gia.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc KBNN TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hải yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới cần tiếp tục lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện chương trình công tác; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiện hành; tập trung tuyên truyền những vấn đề xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; cần nhân rộng những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả đã thực hiện, đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.