Hoàn thiện phương pháp định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Hoàn thiện phương pháp định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Hiện nay, việc định giá dịch vụ sự nghiệp công đang được áp dụng theo các phương pháp định giá hàng hoá, dịch vụ nói chung. Với đặc thù riêng của dịch vụ sự nghiệp công so với hàng hóa, dịch vụ thông thường, nên việc áp dụng phương pháp định giá chung trên thực tế, thời gian qua đã dẫn đến một số bất cập nhất định. Bài viết phân tích phương pháp định giá hiện hành, từ đó đề xuất giải pháp nhằm xây dựng phương pháp định giá riêng đối với nhóm dịch vụ dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.