Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại  PVcomBank – chi nhánh An Giang

Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại PVcomBank – chi nhánh An Giang

Bài viết hệ thống hóa các vấn đề về quản lý rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam cùng với việc khái quát hiệu quả hoạt động kinh doanh, thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh An Giang trong giai đoạn 2016-2018. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ nay đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại PVcomBank - Chi nhánh An Giang

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại PVcomBank - Chi nhánh An Giang

Bài viết hệ thống hóa hoạt động cho vay trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam cùng với việc khái quát hiệu quả hoạt động kinh doanh, thực trạng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) – Chi nhánh An Giang trong giai đoạn 2016-2018. Từ đó, một số giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, cho vay của PVcomBank – Chi nhánh An Giang từ nay đến năm 2023 nhằm góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đất nước.