Những vấn đề đặt ra trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Những vấn đề đặt ra trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nêu rõ, đổi mới phân cấp quản lý ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, phù hợp với trình độ phát triển nền kinh tế; bảo đảm tính thống nhất của nền tài chính quốc gia, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước, phát huy tính chủ động sáng tạo của địa phương và các ngành trong việc quản lý ngân sách đã được phân cấp… Để hiểu rõ hơn về chủ trương trên, bài viết khái quát thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất một số kiến nghị trong giai đoạn tiếp theo.
Quốc bảo lòng dân

Quốc bảo lòng dân

Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ cũng vì thế không ít lần gặp “sóng cả”, “mất anh em, bạn bè”. Phần thưởng nhận được khi “không ngã tay chèo” chính là lòng dân.