Vai trò của GRP trong quản lý của mỗi quốc gia

Vai trò của GRP trong quản lý của mỗi quốc gia

Việc thực hiện và áp dụng các nguyên tắc GRP không chỉ giúp chuẩn hóa quá trình xây dựng các quy định và quản lý mà còn thể hiện sự nhất quán về quản lý của mỗi quốc gia với các quy tắc, quy định của quốc tế. Ngày nay, GRP càng thể hiện rõ ảnh hưởng đối với năng suất, chất lượng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.