Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại  PVcomBank – chi nhánh An Giang

Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại PVcomBank – chi nhánh An Giang

Bài viết hệ thống hóa các vấn đề về quản lý rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam cùng với việc khái quát hiệu quả hoạt động kinh doanh, thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh An Giang trong giai đoạn 2016-2018. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ nay đến năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang.