Chính sách tài chính hỗ trợ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương

Chính sách tài chính hỗ trợ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương

Vượt qua khó khăn và thách thức trong hơn 3 quý của năm 2022, trên cơ sở tình hình thực tiễn, Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, bài bản, đề ra các quyết sách phù hợp gắn với kiểm tra, đôn đốc đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng. Đặc biệt, các chính sách tài chính trong thời gian qua đã góp phần hỗ trợ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương.