Quản lý tài sản ký quỹ cần lưu ý gì?

Quản lý tài sản ký quỹ cần lưu ý gì?

Quản lý tài sản ký quỹ là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.