Thị trường vàng tại Việt Nam đang dần đi vào ổn định?

Thị trường vàng tại Việt Nam đang dần đi vào ổn định?

Trong bối cảnh hội nhập tài chính ngày càng sâu rộng như hiện này, quản lý thị trường vàng cần được tiếp tục được tăng cường đảm bảo phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ, góp phần tạo nguồn lực đầu tư cho nền kinh tế.