10 tháng năm 2022, kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 68,5% dự toán

10 tháng năm 2022, kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 68,5% dự toán

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, công tác kiểm soát chi trong 10 tháng năm 2022 đã đảm bảo đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước (NSNN). Đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 31/10/2022, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 761.438 tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua KBNN.