Cắt giảm, đơn giản hóa gần 650 quy định kinh doanh

Cắt giảm, đơn giản hóa gần 650 quy định kinh doanh

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Sơn, thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, nhiều bộ đã quan tâm đến việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh ngay trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định kinh doanh. Tổng số quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa trong 6 tháng đầu năm 2022 là 641 quy định.