VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Tiếp nhận tài trợ, đóng góp bằng tiền và hiện vật của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Tiếp nhận tài trợ, đóng góp bằng tiền và hiện vật của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Từ ngày 15/01/2021, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác để thực hiện các hoạt động quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV.

Các hình thức nhận tài trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các hình thức nhận tài trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT ngày 13/11/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó quy định rõ các hình thức nhận tài trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Từ 01/7/2019, doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn tối đa 7 năm

Từ 01/7/2019, doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn tối đa 7 năm

Ngày 10/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Quỹ). Trong đó, điểm nổi bật là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng đủ điều kiện được vay vốn từ Quỹ với thời hạn không quá 07 năm.