Đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (HTTTL) là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Tuy còn nhiều quan điểm trái chiều xoay quanh vấn đề này, nhưng thực tế, các tổ chức tín dụng vẫn lựa chọn hình thức nhận thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở HTTTL để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Bài viết bàn về đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.