6 nội dung hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

6 nội dung hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 167/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025”. Theo đó, Chương trình này đưa ra các nội dung hỗ trợ với các doanh nghiệp tư nhân được đánh giá và công nhận là doanh nghiệp kinh doanh bền vững.