Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển tài chính toàn diện

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển tài chính toàn diện

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện theo Quyết định số 149/QĐ-TTg 22/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược tài chính toàn diện đã đạt được một số kết quả nổi bật về khuôn khổ pháp lý, cơ sở hạ tầng tài chính... Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, cần triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia nhằm thúc đẩy nền kinh tế nhanh chóng phục hồi và phát triển bền vững sau đại dịch COVID-19.