Tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về đa dạng sinh học

Khánh Chi

Ngày 23/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3220/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về đa dạng sinh học.

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet

Theo đó, giai đoạn 2022-2025, nhiệm vụ tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về đa dạng sinh học được triển khai cụ thể như sau:

Một là, tăng cường năng lực Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đa dạng sinh học của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hai là, xây dựng cơ chế hợp tác với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức bảo tồn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đa dạng sinh học.

Ba là, thành lập và vận hành mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển thế giới, khu Ramsar, vườn di sản ASEAN.

Bốn là, thực hiện chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường cho các Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý, tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên và các bên liên quan.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Kế hoạch nêu rõ, giai đoạn 2026-2030, tiếp tục tăng cường thực thi pháp luật về đa dạng sinh học; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ và diện rộng nhằm tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tiếp tục tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học ở cấp tỉnh.