Sau 5 năm về “siêu ủy ban”, 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động thế nào?

Sau 5 năm về “siêu ủy ban”, 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động thế nào?

Sau khi được chuyển giao từ các bộ về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển liên tục, ổn định. So với năm 2018, đến nay, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của 19 doanh nghiệp đã tăng thêm hơn 150 nghìn tỷ đồng, tổng tài sản tăng hơn 130 nghìn tỷ đồng.