TP. Hà Nội triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

TP. Hà Nội triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Ngày 28/2/2023, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội được giao thành lập Ban Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trên địa bàn nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch, nội dung của Chiến lược.
Sở Tài chính có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện dự toán ngân sách cấp tỉnh

Sở Tài chính có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện dự toán ngân sách cấp tỉnh

Ngày 28/1/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Theo Thông tư, một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính trong quản lý ngân sách nhà nước là theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách cấp tỉnh và cấp dưới.
Tinh thần phát triển Chính phủ điện tử từ cơ quan tài chính địa phương

Tinh thần phát triển Chính phủ điện tử từ cơ quan tài chính địa phương

Tinh thần phát triển nền Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số nhằm thực hiện Chính phủ điện tử theo chủ trương của Bộ Tài chính đã lan toả khắp hệ thống ngành Tài chính từ Trung ương đến địa phương. Hai trong số những Sở tài chính điển hình trong nỗ lực phát triển Chính phủ điện tử phải kể đến Sở Tài chính Hà Nội và Cần Thơ.