TP. Hà Nội triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Việt Dũng

Ngày 28/2/2023, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội được giao thành lập Ban Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trên địa bàn nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch, nội dung của Chiến lược.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chỉ thị nêu rõ, để thực hiện hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Cục Thuế Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Cục Thuế TP. Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nội dung cải cách hiện đại hóa ngành Thuế. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo đúng yêu cầu và lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, phù hợp với chương trình cải cách hành chính và yêu cầu thực tế của Thủ đô.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện các chương trình cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế, chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. Tham gia hoàn thiện các chính sách thuế của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế, đồng thời đảm bảo thống nhất, công bằng, hiệu quả.

Trong đó, tập trung trọng tâm vào một số lĩnh vực như: chống chuyển giá; hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới, đại lý thuế; cải cách thủ tục hành chính về thuế đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo nguồn thu cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng trên địa bàn Thành phố cũng như cả nước.

Triển khai thực hiện tốt các ứng dụng hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Thực hiện công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý của cơ quan thuế; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính điện tử liên thông giữa Cục Thuế Thành phố và các cơ quan quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết cho người nộp thuế; duy trì và mở rộng các hình thức giao dịch điện tử trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế từ cấp độ 3 trở lên đối với doanh nghiệp và tổ chức.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế phù hợp với định hướng xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường áp dụng quản lý rủi ro trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế như là một biện pháp hiệu quả để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về thuế và giảm khiếu nại sau thanh tra, kiểm tra thuế.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại. Phối hợp các ngành, các cấp và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật thuế, tuyên truyền sâu rộng về Chiến lược cai cách hệ thống thuế đến năm 2030 tới mọi tổ chức và tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao tính tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật thuế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan TP. Hà Nội có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc thực hiện Chiến lược cải cách hành chính thuế theo lĩnh vực liên quan, như: hiện đại hóa thu ngân sách và ủy nhiệm thu qua Ngân hàng; nộp thuế điện tử; xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách... trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế...

UBND TP. Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an TP. Hà Nội, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, NHNN Chi nhánh Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế Thành phố triển khai hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế theo nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tổ chức tốt hoạt động của bộ phận "Một của liên thông" trong việc cấp đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, đăng ký mẫu dấu... đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính; quản lý chặt chẽ các Văn phòng đại diện, Chi nhánh các công ty, Thương nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố; tổ chức tốt  thông tin tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế tại địa phương để người dân hiểu và chấp hành tốt pháp luật thuế...