Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Tại Quyết định số 1697/QĐ-BTC ngày 23/8/2022 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022, Bộ Tài chính nhấn mạnh, THTK, CLP là trách nhiệm của tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các dự án, các doanh nghiệp và công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ.