Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong năm 2022, Bộ Tài chính đưa ra nhiều chỉ tiêu và giải pháp nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Qua đó, góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đất nước.